nostalgia - automaton flavour

'nostalgia - automaton flavour' by orbital